Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2013

kisvaarosi
életemben először sütök lepényt, hát nem kihagyom a sütőport?

de igen
kisvaarosi
jé, egy magyar poszt

kisvaarosi
amúgy vannak itt-e magyarok? 

csak kérdezem, hogy erőltessem neki, vagy kezdjek el angolul blogolni, vagy töröljem magam, vagy menjek sörözni, vagy mi legyen
Tags: magyar
kisvaarosi
kisvaarosi
halál, romlás, pusztulás
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl